Voorwaarden inwonerspanel

De gemeenteraad van Bergen heeft in juni 2021 het nieuwe participatiebeleid vastgesteld. De waarden die hierin centraal staan zijn: openheid, nabijheid, duidelijkheid, gelijkwaardigheid en continuïteit. We nemen deze waarden als uitgangspunt voor de manier waarop we als gemeente willen samenwerken met inwoners.

Eén van de ambities die we onszelf hebben gesteld, is het oprichten van een inwonerspanel. Aan het inwonerspanel kan elke inwoner van de gemeente Bergen (ouder dan 16 jaar) deelnemen.

We geloven er als gemeente in dat kennis, expertise en ervaring van inwoners van grote waarde kan zijn bij opgaven van de gemeente. Het inwonerpanel is een manier om de afstand tussen bestuur en inwoner te verkleinen en om inwoners gerichter te laten participeren op thema’s waarin zij interesse hebben.

a. Alle inwoners van de gemeente Bergen, ouder dan 16 jaar, hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor het inwonerpanel. Dit kan op elk moment via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

b. Deelname aan het inwonerpanel kan op elk moment worden gestart of gestopt. Bij aanmelding kies je als inwoner zelf de thema’s waarover je wilt participeren. Ook deze thema’s kunnen op elk moment worden gewijzigd via je eigen account.

c. Er is geen maximum aan het aantal leden van het inwonerpanel.

d. Vragen over het inwonerpanel kunnen altijd worden gesteld via participatie@bergen-nh.nl 

a. Het inwonerpanel heeft een adviserende rol, tenzij het bestuursorgaan (het college of de gemeenteraad) de rol voor een specifiek participatietraject anders wil benutten.

b. Tot de taken en bevoegdheden behoort niet: het behartigen van belangen in formele zin. Het inwonerpanel kan dus geen beslissingen nemen. In de formele en informele wet is geen rol voor het inwonerpanel als zodanig weggelegd. Wel behoudt ieder afzonderlijk lid van het panel het recht om gebruik te maken van de rechtsmiddelen bezwaar en beroep als deze open staan.

c. Iedere inwoner heeft het recht om advies te geven aan de gemeente. Bijvoorbeeld door een bezwaarschrift in te dienen of door mee te praten in een forum. Wanneer er deel wordt genomen aan het inwonerpanel, wordt dit recht behouden.

d. Het inwonerpanel richt zich op maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor de hele gemeente Bergen, of voor een specifieke kern. Uitgezonderd zijn onderwerpen zoals het vaststellen van de gemeentelijke begroting of zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan.

a. Resultaten van betrokkenheid van het inwonerpanel worden teruggekoppeld aan het inwonerpanel en mogelijk verwerkt in het advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het inwonerpanel wordt geïnformeerd over besluiten n.a.v. de resultaten. Het participatieloket licht daarbij ook toe welke onderdelen zij heeft meegenomen van de adviezen van het inwonerpanel.

b. Soms kan er worden besloten om de inbreng van het inwonerpanel niet mee te nemen in een advies aan het bestuursorgaan. Het participatieloket zal het inwonerpanel hierover dan informeren, met de reden waarom dit het geval is.

a. Als sprake is van een fysieke of digitale bijeenkomst, dan wordt deze voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

b. Bij fysieke of digitale bijeenkomsten wordt – als dat noodzakelijk is of als hierom wordt verzocht – gestart met het uitspreken van verwachtingen en het maken van heldere afspraken over proces, uitkomst en vervolg.

a. Accounts voor deelname aan het inwonerpanel zijn vertrouwelijk en worden door de gemeente alleen gebruikt voor dit doel. Accountinformatie is niet zichtbaar voor andere deelnemers aan het panel.

b. In het account wordt de volgende informatie gevraagd:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Woonplaats (kern)
  • E-mailadres
  • Expertise
  • Akkoord op deelname panel en benadering hiervoor (aanvinken)

De gemeente communiceert ten minste drie maal met deelnemers van het inwonerpanel bij elke activiteit: vooraf, direct na de activiteit en enige tijd na de activiteit. Hiermee werken we aan continuïteit in de relatie.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen